Právne vyhlásenie

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Predajcom produktov SEWETRONICS je ant PROFITOOLS s.r.o. IČO: 02224194, IČDPH: CZ02224194, Spisová značka: 80564C, Krajský soud v Brně. S adresou Příkop, 602 00 Brno. Telefón (+420) 601 222 558. E-mail: info@antprofitools.cz

2. UŽIVATELÉ

Přístup a/nebo používání těchto webových stránek SEWERTRONICS připisuje podmínky UŽIVATELE, který tímto přístupem a/nebo používáním přijímá Všeobecné podmínky použití zde uvedené. Výše uvedené podmínky budou platit bez ohledu na Všeobecné smluvní podmínky, které mohou být použitelné.

3. POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

Webová stránka poskytuje přístup k mnoha informacím, službám, programům nebo datům (dále jen „obsah“) na internetu patřícím SEWERTRONICS, ke kterým může mít UŽIVATEL přístup. UŽIVATEL přebírá odpovědnost za používání webové stránky.

UŽIVATEL se zavazuje náležitě využívat obsah a služby, které ant PROFITOOLS nabízí prostřednictvím svých webových stránek, a to s deklarativním, nikoli však omezujícím charakterem, nevyužívat je k (i) nezákonným, nezákonným nebo v rozporu s dobrou vírou a veřejným pořádkem; (ii) způsobit poškození fyzických a logických systémů společnosti SEWERTRONICS, jejích dodavatelů nebo třetích stran, zavést nebo šířit počítačové viry nebo jakékoli jiné fyzické nebo logické systémy, které pravděpodobně způsobí výše uvedené škody.

4. OCHRANA ÚDAJŮ

Ochranu osobních údajů společnosti ant PROFITOOLS naleznete zde

5. DUŠEVNÍ A PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

SEWERTRONICS je vlastníkem všech práv duševního a průmyslového vlastnictví svých webových stránek, jakož i prvků na nich obsažených (například obrázky, zvuk, zvuk, video, software nebo texty, ochranné známky nebo loga, barevné kombinace, struktura a design , výběr použitých materiálů, počítačové programy nutné pro jeho provoz, přístup a užívání atd.), ve vlastnictví SEWERTRONICS.

Žádný materiál zveřejněný na této webové stránce nesmí být reprodukován, kopírován nebo publikován bez písemného souhlasu SEWERTRONICS.

Všechna práva vyhrazena. Reprodukce, distribuce a veřejná komunikace, včetně způsobu, jakým je zpřístupňována, celého nebo části obsahu této webové stránky, pro komerční účely, jakýmkoliv médiem a jakýmikoli technickými prostředky, bez povolení, je výslovně zakázána.

UŽIVATEL se zavazuje respektovat Práva duševního vlastnictví vlastněná SEWERTRONICS. Budete si moci vizualizovat prvky portálu, pokud bude sloužit výhradně a výhradně pro vaše osobní a soukromé použití. UŽIVATEL se musí zdržet mazání, pozměňování, obcházení nebo manipulace s jakýmkoli ochranným zařízením nebo bezpečnostním systémem, který byl nainstalován na webových stránkách SEWERTRONICS.

6. VYLOUČENÍ ZÁRUK A ODPOVĚDNOSTI

SEWERTRONICS v žádném případě neodpovídá za škody jakéhokoli druhu, které mohou způsobit např.: chyby nebo opomenutí v obsahu, nedostupnost portálu nebo přenos virů nebo škodlivých nebo škodlivých programů v obsahu, a to i přes přijal všechna nezbytná technologická opatření, aby se tomu zabránilo.

7. ÚPRAVY

SEWERTRONICS si vyhrazuje právo provádět bez předchozího upozornění úpravy, které považuje za vhodné na svých webových stránkách, přičemž může měnit, mazat nebo přidávat jak obsah a služby, které poskytuje, tak způsob, jakým jsou prezentovány nebo umístěny na webových stránkách.

8. ODKAZY

V případě, že webová stránka obsahuje odkazy nebo hypertextové odkazy na jiné internetové stránky, SEWERTRONICS nebude vykonávat žádnou kontrolu nad těmito stránkami a jejich obsahem.

SEWERTRONICS v žádném případě nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah jakéhokoli odkazu patřícího na webovou stránku třetí strany, ani nezaručuje technickou dostupnost, kvalitu, spolehlivost, přesnost, šíři, správnost, platnost a ústavnost jakéhokoli materiálu nebo informací obsažených v kterémkoli z uvedené hypertextové odkazy nebo jiné internetové stránky.

Stejně tak zahrnutí těchto externích spojení nebude znamenat žádný typ sdružení, fúze nebo účasti s propojenými subjekty.

9. PRÁVO NA VYLOUČENÍ

SEWERTRONICS si vyhrazuje právo odepřít nebo odejmout přístup na webovou stránku a/nebo nabízené služby bez předchozího upozornění, a to buď sám nebo třetí stranou, těm uživatelům, kteří nedodržují tyto Všeobecné podmínky použití.

10.OBECNÉ ZÁSADY

Společnost ant PROFITOOLS s.r.o. sleduje porušení těchto podmínek a jakékoli zneužití svých webových stránek veškerými občanskoprávními a trestněprávními žalobami, které mohou odpovídat zákonu.

11.ZMĚNA PODMÍNEK A TRVÁNÍ

SEWERTRONICS může kdykoli upravit podmínky zde stanovené, přičemž budou řádně zveřejněny tak, jak jsou zde uvedeny. Platnost výše uvedených podmínek bude založena na jejich vystavení a bude řádně zveřejněna, dokud nebudou změněny ostatními.

12. COOKIES POLICY

Společnost ant PROFITOOLS s.r.o. může na svůj vlastní účet nebo účet třetí strany nasmlouvané poskytováním služeb měření používat soubory cookie, když uživatel prohlíží webovou stránku. Cookies jsou soubory zasílané do prohlížeče prostřednictvím webové služby za účelem zaznamenávání aktivit uživatele během doby jeho procházení.

Používané soubory cookie jsou spojeny pouze s anonymním uživatelem a jeho počítačem a samy o sobě neposkytují osobní údaje uživatele.

Pomocí cookies je možné, že server, na kterém se webová stránka nachází, rozpozná webový prohlížeč, který uživatel používá, za účelem usnadnění prohlížení. Používají se také k měření sledovanosti a parametrů návštěvnosti, řízení procesu a počtu vstupů.

Uživatel má možnost nakonfigurovat svůj prohlížeč tak, aby byl upozorňován na příjem cookies a aby zabránil jejich instalaci na svůj počítač. Chcete-li tyto informace rozšířit, nahlédněte do pokynů a příruček vašeho prohlížeče.

K používání webové stránky není nutné, aby uživatel povolil instalaci souborů cookie odeslaných na webovou stránku nebo třetí strana jednající jejich jménem, aniž by tím byla dotčena nutnost uživatele zahájit takovou relaci v každé ze služeb, jejichž výkon vyžaduje předchozí registraci.

V každém případě jsou soubory cookie dočasné povahy s jediným cílem zefektivnit jejich následný přenos. Soubory cookie nebudou za žádných okolností použity ke shromažďování osobních údajů.


Soubory cookie používáme k vytvoření co nejbezpečnější a nejefektivnější webové stránky pro naše zákazníky.
Pokud budete pokračovat v procházení této webové stránky, má se za to, že to přijímáte v pořádku
Kompletní informace naleznete zde: Více informací